Pines Driving Directions (Thai)

ไม่ ต้องเข้าเมืองประจวบ เลิยไป

อีกราวๆ 17ก.ม. ถึง หลัก ก.ม. 319 จะพานทางเขาสภตคลองวาฬ และทางเข้าด้านสิงคร มีถนนข้างซ้าย เลี้อวซ้าย

ขับรถลงถนนสายนี้จนกว่าคุณจะถึงสายรถไฟ ประมาร 2.6 ก.ม. ข้ามสายรถไฟ และเมือถึง สามแยก ก็เลี้ยวควา (เส่นทาง 1041) ตามป้ยสีเขียว เป็นทางไปเพชรเกษม ขับรถลงถนนสายนี้จนจะถึงชอยข้างช้าย (ประมาร 1.5 ก.ม.) เลี้ยวช้าย

มีป้ายสีฟ้า "The Pines"เลยไปถึงริมทะเล

เลี้อวควา อีกครั้ง และ ขับรถจนถึงเจอบ้าน “เดอะไพนส์”  ข้างช้าย